Superset (https://superset.apache.org/) és una de les eines de software lliure acutualment més potents en quant a la visualtizació de dades. Està sota l’ecosistema de productes d’apache des d’on es pot baixar el codi (https://github.com/apache/superset/).

Superset permet connectar-se a les principals bases de dades com poden ser PostgreSQL, MariaDB, ClickHouse, SQL Server, Redshift, Oracle, etc. El que no permet és poder creuar dades de diferents orígens. Si és necessita creuar informació de diferents orígens cal tractar-la abans (ex. FDW: https://www.eljordifabi.tech/2023/03/24/postgresql-foreign-data-wrapper/ ).

L’estructura de Superset és divideix en 3 parts:

  • Datasets: taules o consultes on hi ha les dades a explotar. A dins del dataset es defineixen les Mètriques i Dimensions que s’utilitzaran en les visualitzacions.
  • Charts: visualitzacions de dades a partir d’un dataset. Pot ser una taula, taula pivot, gràfic de diferents tipus, mapa, etc.
  • Dashobards: agrupacions de charts.

Superset ofereix també eines de filtratge automàtic de dades a partir de rols (ex. el gerent de l’àrea de BCN només pot veure les comandes de BCN).

També permet l’enviament automàtic de dashboard per correu o slack i també incorpora un sistema d’alertes.

La instal·lació és raonablement senzilla, sobretot si es fa a partir de contenidors docker: https://hub.docker.com/r/apache/superset