Per al de controlar les estructures creades amb FDW la forma més automatitzable és a partir de la metadata. Les següent consultes són útils per tal d’extreure la metadata de les estructures de FDW creades al servidor.

Extensions instal·lades

select * from pg_foreign_data_wrapper

Servidors configurats

Conté els servidors configurats, amb l’extensió i l’adreça del servidor.

SELECT
  srvname AS name,
  srvowner::regrole AS owner,
  fdwname AS wrapper,
  srvoptions AS options
FROM   pg_foreign_server
JOIN pg_foreign_data_wrapper w ON w.oid = srvfdw;

Usuaris mapejats

Conté la informació dels usuaris locals mapejats contra usuaris de servidors remots.

Alerta! A umoptions hi ha el password per accedir al servidor remot en text pla.

SELECT a.oid, a.umuser, a.umserver, a.umoptions, s.srvname, u.usename
FROM pg_user_mapping a
join pg_foreign_server s on a.umserver=s.oid
join pg_user u on a.umuser =usesysid;