dimarts, 27 de març de 2018

Crear una vista en una altra BBDD

En algun cas ens podem trobar amb la necessitat de crear una vista en una BBDD diferent de la que estem, per exemple dins d'un store procedure, però ens trobem amb 2 problemes:
  • La sentència create view ha de ser la 1a, amb el que no podem fer servir un:
 use <bbdd> create view ...
  • No podem especificar la BBDD en la sentència create
create view <bbdd>.dbo.view as

En aquests casos podem utilitzar el procedure sp_executesql posant-li a dins la sentència create.
Aquest store procedure s'invocarà des de la BBDD a la cual volem crear la vista.

exec <bbdd>.sys.sp_executesql  'create view v_xxxx as ...'
Aquesta sentència ens ajudarà a crear vistes per a estar preparats per a una migració poc dolorosa d'MDS, que ho veurem al proper post.