dilluns, 18 de desembre de 2017

Cursors SQL Server

Avui un post senzill. Com declarar i utilitzar un cursor en SQL Server controlant errors, evitant que es quedi memòria assignada, etc.

--Variable estat del cursor
declare @cur_status int

--variables on assignarem els resultats del cursor
declare @a int
-- ..
-- ..

-- Si el cursor no existeix el creem
SELECT @cur_status=CURSOR_STATUS('global','cur')

if @cur_status=-3 begin
    --declarem el cursor
    declare cur cursor for
    -- query SQL
    select 1 as a union all select 5

    --Si el cursor no està obert, l'obrim
    SELECT @cur_status=CURSOR_STATUS('global','cur')
    if @cur_status=-1
        OPEN cur

    -- assignem les variables al cursor
    FETCH cur INTO @a --,@b, ..., @z
    --Mentre hi hagi files al cursor
    WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
    BEGIN   
        -- codi a executar per cada fila del cursor
        print @a
        -- assignem les següents variables al cursor
        FETCH cur INTO @a --,@b, ..., @z
    END --final del bucle

    --Si el cursor està obert, el tanquem
    SELECT @cur_status=CURSOR_STATUS('global','cur')
    if @cur_status>=0
        close cur

    --Si el cursor està assignat, el desassignem per deixar net l'stack de variables
    SELECT @cur_status=CURSOR_STATUS('global','cur')
    if @cur_status<>-3
        deallocate cur

end
else
    print 'El cursor ja existeix '


Amb aquesta estructura d'script podem crear i utilitzar un cursor en SQL Server validant que no existeixi, obrint-lo només si fa falta i assegurant-nos que el tanquem i dessasignem per evitar futurs errors al reobrir-lo i evitant que es quedi memòria reservada que no utilitzem.

Cap comentari:

Publica un comentari