dilluns, 13 de març de 2017

Business Objects schedule reports RESTFul API

Avui canviarem del tot de tema i farem una mica de Java i Business Objects.
Business Objects ha canviat la manera d'accedir a la metadata i operacions a través d'API. Abans es feia a través d'una SDK i ara a traves de RESTFul web services.
Una de les debilitats que he trobat a Business Objects és l'execució d'informes automàticament quan hi ha un event (ex. acaba una càrrega). Hi ha l'opció dels events de BO, però m'he trobat a vegades problemes que no els detecta o has de vigilar de posar a l'schedule que les hores d'execució estiguin dins de l'interval d'execució del report.
També he trobat a faltar poder programar un report amb paràmetres dinàmics (ex que tregui les dades d'ahir). Fins ara creava un report que m'extreia les dades del dia anterior per programar-lo i un altre report idèntic on podia escollir el dia com a paràmetre.
Avui veurem com executar un report amb paràmetres a partir de l'API.

Tenim un report creat que es diu RepParam amb un paràmetre que és l'any-mes en que volem extreure les dades.

El primer que necessitem saber és l'ID del report per després poder-lo invocar per programar-lo. L'id el podem treure amb botó dret al nom del report i seleccionar Properties.

L'id del report és el 6551.

Un dels problemes que té la programació de reports a través de la RESTful API és que el pas de paràmetres no és molt intuïtiu, per això també he creat una funció que t'extreu com s'han de passar els paràmetres. Anem a veure el codi.


El primer que hem de fer és logar-nos al nostre CMS
String logonToken = "\"" + login(server, username, password, authentication) + "\"";La URL a invocar és: URL url = new URL("http://" + server + ":6405/biprws/logon/long/");
Un cop logats obtenim un token que ens permetrà executar les funcions de l'API.
Sobretot hem de recordar de fer un logoff quan acabem, sinó anirem deixant sessions actives cada cop que programem un report.
URL url = new URL("http://" + server + ":6405/biprws/logoff");

Per a la funció de veure el format dels paràmetres invocarem la següent URL:
URL url = new URL("http://" + server + ":6405/biprws/raylight/v1/documents/" + docid + "/parameters");
Aquí ja necessitem l'id del report, i el paràmetre es passa per GET. Hem de recordar sempre de passar el token que ens ha retornat la funció login per que ens deixi accedir:
conn.setRequestProperty("X-SAP-LogonToken", logonToken);

El que retorna la funció amb el nostre report és:
Aquest text l'hem de copiar en un fitxer UTF-8 (important! sinó no funciona) sense la fila <?xml .... i afegint els valors que necessitem.

<parameters>
    <parameter dpId="DP0" type="prompt" optional="false">
        <id>0</id>
        <technicalName>Flight Year-Month(YYYYMM):</technicalName>
        <name>Flight Year-Month(YYYYMM):</name>
        <answer type="Text" constrained="false">
            <info keepLastValues="false" cardinality="Multiple"/>
            <values> 
                <value>201701</value> 
            </values> 

        </answer>
    </parameter>
</parameters>


Un cop ja tenim el nostre fitxer de paràmetres hem de crear un fitxer UTF-8 amb les dades de mail (id del report, format, nom del fitxer, from, to, cc, bcc, subject i cos del mail).
Per programar el report s'ha d'invocar a la URL URL url = new URL("http://" + server + ":6405/biprws/raylight/v1/documents/" + docid + "/schedules");
 Sobretot, molt important, invocar per POST.
conn.setRequestMethod("POST"); 
S'ha de vigilar molt amb el format dels paràmetres passats, sobretot pel que fa als salts de línia.
String message = "<schedule>\n" + "     <name>Schedule From Restful</name>\n" + "     <format type=\""
                + fileFormat + "\"/>\n" + "     <destination>\n" + "          <useSpecificName>" + fileName
                + " </useSpecificName>\n" + "         <mail>\n" + "             <from>" + from + "</from>\n"
                + "             <to>" + to + "</to>\n" + "             <cc>" + cc + "</cc>\n" + "             <bcc>" + bcc
                + "</bcc>\n" + "             <subject> " + subject + " </subject>\n" + "             <message> "
                + textMessage + " </message>\n" + "             <addAttachment>1</addAttachment>\n"
                + "         </mail>\n" + "     </destination>\n" + parameters + " </schedule>\n";


Ara ja estem preparats per a programar el nostre report.
Abans ja hem vist el fitxer de paràmetres (param.txt). El fitxer mail.txt conté la següent informació:
6551
xls
nom_fitxer.xls
noreply@eljordifabi.tech
desti@eljordifabi.tech
email_cc1@eljordifabi.tech,email_cc2@eljordifabi.tech

Subject mail
text text text
text 2

text 3
text 4


Aquesta crida no retorna res, hem d'anar a l'historial del report per veure la programació.
A l'historial podem veure que el report s'ha creat i executat correctament.

Avui hem vist com podem programar reports de BO a través de la RESTful API sense dependre dels Events de BO i podent-li passar paràmetres de forma dinàmica.

Us adjunto el codi.


 package ambi; 
 import java.io.BufferedReader; 
 import java.io.DataOutputStream; 
 import java.io.FileReader; 
 import java.io.InputStreamReader; 
 import java.io.OutputStreamWriter; 
 import java.net.HttpURLConnection; 
 import java.net.URL; 
 import org.json.simple.JSONObject; 
 import org.json.simple.parser.JSONParser; 
 public class BORESTful_schedule { 
   public static void main(String[] args) throws Exception { 
      String usage = "\n\n********************************************************************************************************" 
           + "\n* Usage:                        *" 
           + "\n* BORESTful_schedule 0 : Get Parameters <reportId>             *" 
           + "\n* BORESTful_schedule 1 : Schedule Report <file mail> <file parameters>        *" 
           + "\n* <file mail> :                      *" 
           + "\n*  Line 1 : docid                     *" 
           + "\n*  Line 2 : format                     *" 
           + "\n*  Line 3 : filename                    *" 
           + "\n*  Line 4 : from                     *" 
           + "\n*  Line 5 : to                      *" 
           + "\n*  Line 6 : cc                      *" 
           + "\n*  Line 7 : bcc                      *" 
           + "\n*  Line 8 : subject                     *" 
           + "\n*  Line 9 : message text                   *" 
           + "\n********************************************************************************************************" 
           + "\n"; 
      if (args.length < 2) { 
        System.err.println(usage); 
      } else { 
        BOPropertiesRest prop = new BOPropertiesRest(); 
        prop.initPropValues(); 
        String server; 
        String username; 
        String password; 
        String authentication; 
        server = prop.getBoCMSName(); 
        username = prop.getBouser(); 
        password = prop.getBopassword(); 
        authentication = prop.getBoAuth(); 
        String logonToken = "\"" + login(server, username, password, authentication) + "\""; 
        if (args[0].compareTo("0") == 0) { 
           viewParameters(logonToken, server, args[1]); 
        } else if (args[0].compareTo("1") == 0) { 
           String fileFormat = ""; 
           String fileName = ""; 
           String from = ""; 
           String to = ""; 
           String cc = ""; 
           String bcc = ""; 
           String subject = ""; 
           String textMessage = ""; 
           String docid = ""; 
           String parameters = ""; 
           BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(args[1])); 
           try { 
             String line = br.readLine(); 
             int i = 0; 
             while (line != null) { 
                switch (i) { 
                case 0: 
                  docid = line; 
                  break; 
                case 1: 
                  fileFormat = line; 
                  break; 
                case 2: 
                  fileName = line; 
                  break; 
                case 3: 
                  from = line; 
                  break; 
                case 4: 
                  to = line; 
                  break; 
                case 5: 
                  cc = line; 
                  break; 
                case 6: 
                  bcc = line; 
                  break; 
                case 7: 
                  subject = line; 
                  break; 
                default: 
                  textMessage += "\n" + line; 
                  break; 
                } 
                line = br.readLine(); 
                i++; 
             } 
           } finally { 
             br.close(); 
           } 
           BufferedReader br2 = new BufferedReader(new FileReader(args[2])); 
           try { 
             String line = br2.readLine(); 
             while (line != null) { 
                parameters += line + "\n"; 
                line = br2.readLine(); 
             } 
           } finally { 
             br2.close(); 
           } 
           scheduleReport(logonToken, server, fileFormat, fileName, from, to, cc, bcc, subject, textMessage, docid, 
                parameters); 
        } 
        logoff(logonToken, server); 
      } 
   } 
   public static void scheduleReport(String logonToken, String server, String fileFormat, String fileName, String from, 
        String to, String cc, String bcc, String subject, String textMessage, String docid, String parameters) 
             throws Exception { 
      URL url = new URL("http://" + server + ":6405/biprws/raylight/v1/documents/" + docid + "/schedules"); 
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
      conn.setRequestMethod("POST"); 
      String message = "<schedule>\n" + "  <name>Schedule From Restful</name>\n" + "  <format type=\"" 
           + fileFormat + "\"/>\n" + "  <destination>\n" + "      <useSpecificName>" + fileName 
           + " </useSpecificName>\n" + "   <mail>\n" + "    <from>" + from + "</from>\n" 
           + "        <to>" + to + "</to>\n" + "        <cc>" + cc + "</cc>\n" + "        <bcc>" + bcc 
           + "</bcc>\n" + "        <subject> " + subject + " </subject>\n" + "        <message> " 
           + textMessage + " </message>\n" + "        <addAttachment>1</addAttachment>\n" 
           + "   </mail>\n" + "  </destination>\n" + parameters + " </schedule>\n"; 
      conn.setRequestProperty("Accept", "application/xml"); 
      conn.setRequestProperty("X-SAP-LogonToken", logonToken); 
      conn.setDoOutput(true); 
      conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/xml"); 
      conn.setRequestProperty("Content-Length", String.valueOf(message.getBytes().length)); 
      DataOutputStream out = new DataOutputStream(conn.getOutputStream()); 
      out.writeBytes(message); 
      out.flush(); 
      out.close(); 
      if (conn.getResponseCode() != 200) { 
        throw new RuntimeException( 
             "Failed : HTTP error code : " + conn.getResponseCode() + " " + conn.getResponseMessage()); 
      } 
      conn.disconnect(); 
   } 
   public static void viewParameters(String logonToken, String server, String docid) throws Exception { 
      URL url = new URL("http://" + server + ":6405/biprws/raylight/v1/documents/" + docid + "/parameters"); 
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
      conn.setRequestMethod("GET"); 
      conn.setRequestProperty("Accept", "application/xml"); 
      conn.setRequestProperty("X-SAP-LogonToken", logonToken); 
      conn.setDoOutput(true); 
      if (conn.getResponseCode() != 200) { 
        throw new RuntimeException( 
             "Failed : HTTP error code : " + conn.getResponseCode() + " " + conn.getResponseMessage()); 
      } 
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader((conn.getInputStream()))); 
      String output; 
      while ((output = br.readLine()) != null) { 
        System.out.println(output); 
      } 
      conn.disconnect(); 
   } 
   public static String login(String server, String user, String password, String auth) throws Exception { 
      String logontoken = null; 
      URL url = new URL("http://" + server + ":6405/biprws/logon/long/"); 
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
      conn.setRequestMethod("POST"); 
      conn.setRequestProperty("Accept", "application/json"); 
      conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/xml; charset=utf-8"); 
      conn.setDoInput(true); 
      conn.setDoOutput(true); 
      String body = "<attrs xmlns=\"http://www.sap.com/rws/bip\">" + "<attr name=\"userName\" type=\"string\">" + user 
           + "</attr>" + "<attr name=\"password\" type=\"string\">" + password + "</attr>" 
           + "<attr name=\"auth\" type=\"string\" possibilities=\"secEnterprise,secLDAP,secWinAD\">" + auth 
           + "</attr>" + "</attrs>"; 
      int len = body.length(); 
      conn.setRequestProperty("Content-Length", Integer.toString(len)); 
      conn.connect(); 
      OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream()); 
      out.write(body, 0, len); 
      out.flush(); 
      if (conn.getResponseCode() != 200) { 
        throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : " + conn.getResponseCode()); 
      } 
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader((conn.getInputStream()))); 
      String jsontxt = br.readLine(); 
      JSONParser parser = new JSONParser(); 
      JSONObject json = (JSONObject) parser.parse(jsontxt); 
      logontoken = (String) json.get("logonToken"); 
      conn.disconnect(); 
      return logontoken; 
   } 
   public static void logoff(String logonToken, String server) throws Exception { 
      URL url = new URL("http://" + server + ":6405/biprws/logoff"); 
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
      conn.setRequestMethod("POST"); 
      conn.setRequestProperty("Accept", "application/xml"); 
      conn.setRequestProperty("X-SAP-LogonToken", logonToken); 
      conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/xml; charset=utf-8"); 
      conn.setDoInput(true); 
      conn.setDoOutput(true); 
      conn.connect(); 
      OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream()); 
      out.flush(); 
      if (conn.getResponseCode() != 200) { 
        throw new RuntimeException("Failed : HTTP error code : " + conn.getResponseCode()); 
      } 
   } 
 } 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada